AKTYWNIE Z KALINOWSKIM

XIV Festyn Parafialny „Razem otwórzmy drzwi”

Regulamin Biegu parafialnego z Kalinowskim dla dzieci

 

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem ,,Biegu parafialnego z Kalinowskim dla dzieci” (zwanego dalej Bieg) jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Pile przy ul. Rynek Koszycki 1.
 2. Przez organizację Biegu rozumie się udostępnienie uczestnikom możliwości uczestnictwa w aktywności, w której należy pokonać dystans, określony poniżej w zależności od wieku dziecka, w jak najkrótszym czasie.

 

§ 2. Czas trwania i zasady Biegu

 1. Bieg przeprowadzany jest w dniach 6 -7 czerwca 2020, do godz. 23.59.
 2. Zadaniem uczestników Biegu jest pokonanie dystansu, w jak najkrótszym czasie, trasą ustaloną przez uczestnika:
 • dzieci rocznik 2007 i młodsi dystans 1000 m
 • dzieci  2005-2006 dystans 2000 m
 • młodzież 2004 i starsi 2500 m
 1. Za udział w Biegu uczestnik nie ponosi opłaty.
 2. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.com Adres e-mail nadawcy będzie równocześnie adresem kontaktowym, na który zostanie wysłany numer startowy do wydruku. Wyślemy także zgodę na przetwarzanie danych do podpisu przez rodzica lub opiekuna.
 3. Wydarzenie ma charakter zabawowy. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 4. Dystans uczestnik pokonuje biegiem.

 

§ 3. Uczestnicy Biegu i zgłoszenia

 1. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie przekroczyli 18. roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania aktywności sportowych.
 3. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w Biegu na ww. urządzeniu, a potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia przesłać na adres aktywniezkalinowskim@gmail.com
 4. Rodzice i opiekunowie uczestników przystępujących do Biegu, biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Biegu.
 5. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Biegu innym uczestnikom w dowolnym momencie Biegu, Organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z rywalizacji. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Biegu podczas podejmowania aktywności.
 7. Organizator nie jest stroną między uczestnikami oraz między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Biegu.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wyrażenie zgody w formie pisemnej, dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Biegu (zgodnie z ustawą RODO).

Uczestnik wyraża także zgodę na:

 • wzięcie udziału w Biegu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • publikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika;
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych wyników sportowych uczestnika.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa administracyjnego i  cywilnego, dotyczącego zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

§ 4. Zwycięzcy Biegu

 1. Zwycięzcami Biegu będą uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają dystans określony powyżej w zależności od wieku i prześlą na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.compotwierdzenie wykonania Biegu w postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu urządzenia monitorującego aktywność.
 2. Organizator przewidział nagrodzenie upominkami zwycięzców w kategoriach:
 • rocznik 2011 i młodsze
 • rocznik 2007-2010
 • rocznik 2005-2006
 • rocznik 2002-2004
 1. Po zweryfikowaniu przebycia dystansu przez Organizatora po ukończeniu Biegu zostanie przesłany wirtualny medal i dyplom na adresy mailowe wszystkich uczestników.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących Biegu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do ks. Proboszcza Parafii.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Biegu z istotnych przyczyn.
 4. Organizator nie odpowiada za stabilność lub/i jakość sygnału GPS uczestników.
 5. Organizator nie uznaje skarg dotyczących przebiegu Biegu wynikających z niewłaściwego działania sieci lub sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika.
 6. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Biegu nie będą uwzględniane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

XIV Festyn Parafialny „Razem otwórzmy drzwi”

 

 Regulamin Biegu parafialnego z Kalinowskim

 

 § 1. Organizator

 

 1. Organizatorem ,,Biegu parafialnego z Kalinowskim” (zwanego dalej Bieg) jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Pile przy ul. Rynek Koszycki
 2. Przez organizację Biegu rozumie się udostępnienie uczestnikom możliwości uczestnictwa w aktywności, w której należy pokonać dystans 3 km w jak najkrótszym czasie

 

§ 2. Czas trwania i zasady Biegu

 

 1. Bieg przeprowadzany jest w dniach 6 -7 czerwca 2020, do godz. 23:59.
 2. Zadaniem uczestników Biegu jest pokonanie 3 km w jak najkrótszym czasie, trasą ustaloną przez uczestnika. .
 3. Za udział w Biegu należy złożyć ofiarę przeznaczoną na zakup drzwi wejściowych do kościoła, nie mniej niż 10 zł. od uczestnika. W tytule przelewu należy wpisać:

„Darowizna na cele kultu religijnego – Bieg parafialny”. Ostateczny termin zaksięgowania wpłaty na koncie parafialnym o numerze 69 1240 3695 1111 0010 9868 8475 to dzień 4 czerwca 2020.

 1. Na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.com należy przesłać potwierdzenie przelewu. Adres e-mail nadawcy będzie równocześnie adresem kontaktowym, na który zostanie wysłany numer startowy do
 2. Wydarzenie ma charakter zabawowy. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 3. Dystans pokonać można biegiem lub z pomocą kijków Nordic

 

§ 3. Uczestnicy Biegu i ogłoszenia

 

 1. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy prześlą podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na adres mailowy organizatora oraz uiszczą ofiarę przeznaczoną na zakup drzwi wejściowych do kościoła, zgodnie z § 2. pkt 1 i § 2. pkt.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich rodziców/opiekunów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania aktywności
 4. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w Biegu na urządzeniu, a potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia      przesłać na adres  aktywniezkalinowskim@gmail.com
 5. Uczestnicy przystępując do Biegu biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Biegu. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie
 6. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Biegu innym uczestnikom w dowolnym momencie Biegu, Organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z rywalizacji. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Biegu podczas podejmowania aktywności.
 8. Organizator nie jest stroną między uczestnikami oraz między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie
 9. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wyrażenie zgody w formie pisemnej, dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Biegu (zgodnie z ustawą RODO).

 

Uczestnik wyraża także zgodę na:

 • wzięcie udziału w Biegu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • publikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika;
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych wyników sportowych

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa administracyjnego i cywilnego, dotyczącego zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (m.in. na dzień rozpoczęcia Biegu zasady zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, chyba, że przepisy stanowią inaczej).

 

§ 4. Zwycięzcy Biegu

 

 1. Zwycięzcami Biegu będą uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają w wybrany przez siebie sposób 3 km, prześlą na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.com potwierdzenie wykonania
 2. Organizator przewidział nagrodzenie upominkami zwycięzców w kategorii: bieg kobiet, bieg mężczyzn, Nordic Walking kobiet i Nordic Walking mężczyzn.

XIV Festyn Parafialny „Razem otwórzmy drzwi”

Regulamin ,,Aktywnie z Kalinowskim”

Wyzwanie 68 km z Kalinowskim

 

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem „Wyzwania 68 km z Kalinowskim” (zwanego dalej Wyzwanie) jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Pile przy ul. Rynek Koszycki 1.
 2. Przez organizację Wyzwania rozumie się udostępnienie uczestnikom możliwości uczestnictwa w aktywności, w której należy pokonać dystans 68 km (68 km – symbolicznie nawiązuje do kwoty 68 tys. PLN potrzebnych na zakup drzwi do kościoła).

 

§ 2. Czas trwania i zasady Wyzwania

 1. Wyzwanie przeprowadzane jest od 26 maja 2020 do 11 czerwca 2020, do godz. 23.59.
 2. Zadaniem uczestników Wyzwania jest pokonanie 68 km, poprzez różne aktywności, liczy się osiągnięcie celu 68 km w określonym przez organizatora czasie.
 3. Za udział w Wyzwaniu należy złożyć ofiarę w wysokości 20 zł od uczestnika, przeznaczoną na zakup drzwi wejściowych do kościoła. W tytule przelewu należy wpisać: „Wyzwanie 68”. Ostateczny termin zaksięgowania wpłaty na koncie parafialnym o numerze 69 1240 3695 1111 0010 9868 8475 to dzień 8 czerwca 2020.
 4. Na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.com należy przesłać potwierdzenie przelewu oraz potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia z urządzenia, które zarejestrowało zakończenie Wyzwania. Adres e-mail nadawcy będzie równocześnie adresem kontaktowym.
 5. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, zabawowy. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 6. Uczestnicy sami wyznaczają sobie miejsce i trasę.
 7. Dystans pokonać można biegiem, marszem, na: rowerze, wózku inwalidzkim, rolkach, hulajnodze, deskorolce, z pomocą kijków Nordic Walking.
 8. Organizator daje możliwość podjęcia rywalizacji poprzez aplikację Endomondo, gdzie została udostępniona rywalizacja pod nazwą ,,Wyzwanie 68 km z Kalinowskim”. Rywalizacja jest widoczna dla wszystkich korzystających z aplikacji Endomondo. Dzięki temu uczestnicy mogą wzajemnie obserwować wyniki innych uczestników Wyzwania i z nimi konkurować.

 

§ 3. Uczestnicy Wyzwania i zgłoszenia

 1. W Wyzwaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy prześlą podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy organizatora oraz uiszczą ofiarę przeznaczoną na budowę kościoła, zgodnie z § 2. pkt 1 i § 2. pkt. 3.
 2. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania aktywności sportowych (np. Endomondo).
 4. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w Wyzwaniu na ww. urządzeniu, a potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia przesłać na adres aktywniezkalinowskim@gmail.com
 5. Uczestnicy przystępując do Wyzwania biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Wyzwania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 6. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Wyzwania innym uczestnikom w dowolnym momencie Wyzwania, Organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z rywalizacji. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Wyzwania podczas podejmowania aktywności.
 8. Organizator nie jest stroną między uczestnikami oraz między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Wyzwania.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody w formie pisemnej, dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Wyzwania (zgodnie z ustawą RODO).

Uczestnik wyraża także zgodę na:

 • wzięcie udziału w Wyzwaniu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • publikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych oraz portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika;
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych oraz portali społecznościowych wyników sportowych uczestnika.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa cywilnego, dotyczącego zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (m.in. na dzień rozpoczęcia Wyzwania zasady zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, chyba, że przepisy stanowią inaczej).

 

§ 4. Zwycięzcy Wyzwania

 1. Zwycięzcami Wyzwania będą wszyscy uczestnicy, którzy w określonym przez organizatora czasie pokonają, w wybrany przez siebie sposób, 68 km, prześlą na adres e-mail aktywniezkalinowskim@gmail.com potwierdzenia wykonania Wyzwania oraz dowodu wpłaty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Po ukończeniu Wyzwania i zweryfikowaniu przebycia dystansu przez organizatora zostaną przesłane wirtualny medal i wirtualny dyplom na adresy mailowe uczestników.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Wyzwanie w terminie określonym przez organizatora i spełnią wymagania regulaminu, wezmą udział w losowaniu nagród głównych Festynu.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Wyzwania, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,głos rozstrzygający należy do ks. Proboszcza Parafii.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wyzwania z istotnych przyczyn.
 4. Organizator nie odpowiada za stabilność lub/i jakość sygnału GPS uczestników.
 5. Organizator nie uznaje skarg dotyczących przebiegu Wyzwania wynikających z niewłaściwego działania sieci lub sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika.
 6. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Wyzwania nie będą uwzględniane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.