ZABAWY DLA DZIECI I RODZIN

REGULAMIN KONKURSÓW I ZABAW DLA DZIECI PODCZAS

XIV Festynu Parafialnego „Razem otwórzmy drzwi”

 

  1. Udział w zabawach i konkursach dla dzieci jest dobrowolny i nie jest związany z opłatą, chyba że w opisie wydarzenia zaznaczono inaczej.
  2. Zabawy i konkursy dla dzieci odbywają się on-line.
  3. Wykonane prace przesyłamy na adres festyn2020@gmail.com w terminie do 10 czerwca, do godz. 23.55.
  4. Prace dziecka należy przesłać w załączniku do wiadomości, jako skan lub dobrej jakości zdjęcie (parametry pliku graficznego) w postaci pliku pdf, gif, jpg.
  5. Pracę podpisujemy tylko w wiadomości e-mail, a nie na wykonanej przez dziecko pracy konkursowej (zabawie).
  6. Do pracy powinna zostać dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie, opublikowanie pracy i podawanie informacji  zgodnie z RODO. Brak wypełnionej i podpisanej zgody wyłącza nadesłaną pracę z konkursu.
  7. Wszystkie prace, do których dołączono oświadczenie, będą  brały udział w losowaniu nagród w dniu zakończenia festynu 14 czerwca 2020.
  8. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na prezentację jej na stronie Parafii.
  9. Organizatorem konkursów i zabaw jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Pile.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

 

 

Zgoda na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby niepełnoletniej w konkursach w ramach XIV Festynu Parafialnego „Razem otwórzmy drzwi”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska) w celach wynikających  z organizacji konkursu. Przetwarzanie danych osobowych  odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Jednocześnie potwierdzam, że jest mi znany regulamin udziału dziecka w konkursach w ramach XIV Festynu Parafialnego „Razem otwórzmy drzwi”.

 

Niniejszą zgodę należy dołączyć do każdej pracy konkursowej.

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: (czytelny podpis)………………………………………………………..
Piła, (data) …………………………………………………………..