GRA MIEJSKA ZE ŚW. RAFAŁEM

XIV Festyn Parafialny „Razem otwórzmy drzwi”

Gra miejska ze św. Rafałem

 

Regulamin

 

§ 1. Organizator

 

 1. Organizatorem Parafialnej Gry miejskiej ze św. Rafałem (zwanej dalej Grą) jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Pile przy ul. Rynek Koszycki 1.
 2. Przez organizację Gry rozumie się udostępnienie uczestnikom materiałów Gry zawierających zadania, ocenę zadań oraz wyłonienie zwycięzców.

 

§ 2. Czas trwania i zasady Gry

 

 1. Gra przeprowadzana jest od 27 maja 2020 do 7 czerwca 2020, do godz. 23.55.
 2. Zadaniem uczestników Gry jest rozwiązywanie zadań otrzymanych na adres e-mail od Organizatora oraz wykonanie zadań umieszczonych w określonych punktach na terenie naszej Parafii (zgodnie z mapą, załącznik nr 2), a następnie przesłanie rozwiązań wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku nr 1) na maila festyn2020@gmail.com w czasie trwania gry.
 3. Za udział w Grze należy złożyć ofiarę przeznaczoną na zakup drzwi wejściowych do kościoła, w wysokości 25 zł od rodziny. W tytule przelewu należy podać nazwisko rodziny oraz tytuł: „Gra miejska”. Ostateczny termin zaksięgowania wpłaty na koncie parafialnym o numerze 69 1240 3695 1111 0010 9868 8475 to dzień 6 czerwca 2020.
 4. Na adres e-mail festyn2020@gmail.com należy przesłać potwierdzenie przelewu. Adres e-mail nadawcy będzie równocześnie adresem kontaktowym i na ten adres będą przesłane materiały.
 5. Zadania uczestnicy rozwiązują samodzielnie, chyba, że treść zadania dopuszcza korzystanie z internetu lub udziału osób
 6. W czasie Gry obowiązuje nakaz przestrzegania zasad fair play i ogólnie pojętej
 7. W trakcie trwania Gry oraz w czasie poszukiwania rozwiązań zadań, uczestnicy korzystają z internetu i dostępnych materiałów na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 9. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo do nieuznania rozwiązania Gry przesłanego przez uczestnika. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry w trakcie rozwiązywania zadań.
 11. Organizator nie jest stroną między uczestnikami oraz między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie

 

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest przesłanie przez uczestnika rozwiązanych zadań wraz z załącznikami i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy organizatora, zgodnie z § 2. pkt 1 oraz uiszczenie ofiary przeznaczonej na budowę kościoła, zgodnie z § 2. pkt. 3.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wyrażenie zgody w formie pisemnej, dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą RODO).

Uczestnik wyraża także zgodę na:

 • udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • publikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika;
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych prac wykonanych przez uczestnika (rozwiązań zadań i fotografii).
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa cywilnego, dotyczącego zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (m.in. na dzień rozpoczęcia Gry zasady zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, chyba, że przepisy stanowią inaczej).

 

§ 4. Zwycięzcy Gry

 

 1. Wśród nadesłanych zgłoszeń, Organizator wylosuje trzy rodziny (trzech uczestników), którym przyzna nagrody w postaci pakietu gadżetów –
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po sprawdzeniu poprawności wykonania zadań, które otrzymali. Zwycięzcą Gry zostaną wylosowane Rodziny.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Gry, 11 czerwca 2020 podczas losowania transmitowanego przez parafialny kanał YouTube o nazwie: „Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Pile” o godz. 18.45.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni publicznie na portalach społecznościowych Organizatora, w tym podczas transmisji on-line na YouTube oraz poinformowani mailowo.
 5. Każda rodzina uczestnicząca w Grze otrzyma pamiątkowy upominek.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do ks. Proboszcza Parafii.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z istotnych przyczyn.
 4. Organizator nie odpowiada za stabilność lub/i jakość połączenia sieciowego uczestników.
 5. Organizator nie uznaje skarg dotyczących przebiegu gry wynikających z niewłaściwego działania sieci lub sprzętu wykorzystywanego przez
 6. Problemy w działaniu strony lub materiałów dotyczących wykonywania zadań Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi w trakcie trwania gry. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu gry nie będą uwzględniane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.