I KOMUNIA ŚWIĘTA

NR KONTA DO WPŁAT SKŁADEK KOMUNIJNYCH:

38160014621889329090000001

SŁAWOMIR SZYMAŃSKI, BANK BNP PARIBAS

MAŁY   KATECHIZM

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

CHWAŁA OJCU

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

O MÓJ JEZU

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

TRZY CNOTY BOSKIE

 1. Wiara,
 2. Nadzieja,
 3. Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta i pojednanie
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

AKTY: WIARY, NADZEI, MIŁOŚCI, ŻALU

 Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy,

Wierzę coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny,

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości,

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

WYZNANIE WIARY (MSZALNE) – CREDO

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem; moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

5 WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

 1. Rachunek sumienia;
 2. Żal za grzechy;
 3. Mocne postanowienie poprawy;
 4. Szczera spowiedź;
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg – pokornie o to prosimy. A Ty Księże wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

– Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

– A światłość wiekuista niechaj im świeci.

– Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

– Amen.

Poniżej znajduje się przycisk przekierowujący
do filmu z uroczystości I Komunii św.

21 maja 2023 r., godz. 11:00

Tekst błogosławieństwa rodziców:

Błogosławieństwo rodziców / niech ci towarzyszy / do ołtarza Pańskiego / i na całej drodze życia /. W imię Ojca i Syna / i Duch Świętego /

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Uroczystość I Komunii św. odbywa się w naszej parafii w III niedzielę maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00, a jeśli grupa dzieci jest liczniejsza na dwóch Msza św. o godz. 9.00 i 11.00.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od zgłoszenia dziecka przez rodziców w kancelarii parafialnej we wrześniu, w którym dziecko rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Ponadto systematyczne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, nabożeństwach (różańcowe w październiku, majowe, czerwcowe), w Mszach św. roratnich oraz spotkaniach dla dzieci i rodziców w trzecią niedzielę o godz. 12.30 lub zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniach parafialnych.

Zgodnie z decyzją biskupa diecezjalnego dzieci do I Komunii św. przystępują w swoich parafiach. Nie może być odstępstw od tej przyjętej zasady dla całych klas (wyjątek stanowią szkoły katolickie oraz szkoły specjalne). Możliwe są odstępstwa w jednorazowych przypadkach, jeśli są one uzasadnione. Przede wszystkim jednak trzeba zachęcać rodziców, aby zaangażowali się w przygotowywanie dzieci do I Komunii św. we własnej parafii.

PRZYKŁADOWE PIEŚNI PODCZAS UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚW.

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim.

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował,
Za to Cię kochać na wieki chcę.

4. Rzekłeś: „Nie może ze Mną być w niebie,
Kto nie chce dziecku podobnym być”,
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie!
Daj mi niewinnie do śmierci żyć!

5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
Gdy się rostanę ze światem tym,
Zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie,
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć
Chcę Cię Jezu kochać szczerze
dzieckiem Twoim zawsze być

Ref: Serce moje weź
niech Twą śpiewa cześć
Serce moje duszę moją
Panie Jezu weź

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat

3.Wszystko Tobie oddać pragnę
w duszy czuję święty żar
To Ty dajesz dziecku swemu
Twojej łaski Boży dar.

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.

5. Ach, tęskno mi za Tobą. *
Przybądźże, Jezu mój. *
Tyś Bóg mój, moje wszystko, *
a jam na wieki Twój! *

Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwielbiam Cię. /2 x
Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom,
Innego imienia, w Nim zbawienie jest. /2x

O przyjmij nas, Panie, przy stole
Podziel się z nami Chlebem
W tym Chlebie życie wieczne
Ten Chleb jest naszym niebem

Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to że trzyma nas ręką swą

budowa kościoła